Privacyverklaring

De website www.bcvitesse.nl wordt beheerd onder auspiciën van het bestuur van BC Vitesse.

BC Vitesse respecteert de privacy van al haar leden, sponsoren en contacten. BC Vitesse draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de administratie en de website van de vereniging.

Waarom verwerken we jouw gegevens

BC Vitesse houdt een register van haar leden bij. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van onze vereniging noodzakelijk zijn. Denk hierbij onder andere aan het voeren van een deugdelijke administratie. Verder bewaren we de gegevens van oud-leden in verband met het eventueel organiseren van een reünie en we bewaren de geboortedata voor het versturen van verjaardagskaarten.

Van wie verwerken wij gegevens?

BC Vitesse verwerkt uitsluitend gegevens van haar leden. BC Vitesse kent de volgende soorten leden: gewone-, oud- en bestuursleden-, competitie spelers en (jeugd)trainers.

Welke gegevens verwerken wij?

BC Vitesse verwerkt de volgende elementen: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankgegevens, bondsnummer, email adres, foto’s en competitieresultaten.

Met wie delen wij gegevens?

BC Vitesse deelt de gegevens waar noodzakelijk met de Nationale Badminton Bond (BNL). Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

BC Vitesse zorgt ervoor dat je gegevens veilig worden opgeslagen en verzonden. BC Vitesse streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Welke praktische maatregelen zijn er getroffen?

  • De gegevens worden alleen op een beveiligde Dropbox omgeving opgeslagen en tot deze gegevens hebben alleen de bestuursleden toegang.
  • De oud-bestuursleden en anderen die mogelijk over gegevens van de leden beschikken zijn allen geïnformeerd dat eventuele gegevens van al hun apparaten verwijderd moeten worden.
  • Bij bestuurswisselingen worden de oude accounts verwijderd en nieuwe toegevoegd.
  • Foto’s die gepubliceerd worden op de website zijn alleen te benaderen door geregistreerde gebruikers. Alle leden hebben een, gepersonaliseerd, account waarmee op de website kan worden ingelogd.
  • Email aan leden worden alleen door bestuursleden verstuurd en altijd met de emailadressen in de BCC. Dit voorkomt dat alle geadresseerden alle andere adressen kunnen zien.
  • Email waarin ledengegevens gedeeld worden zullen altijd in een versleuteld bestand verstuurd worden
  • Alle gegevens staan op een beveiligde Dropbox omgeving en alleen de bestuursleden hebben daar toegang toe.
  • De gegevens voor de verjaardagskaarten worden gedeeld met 1 persoon buiten het bestuur. Deze persoon heeft een document ondertekend ter bevestiging dat de gegevens van de leden alleen voor het doel verjaardagskaarten versturen gebruikt worden en dat deze indien niet meer nodig van de pc verwijderd zullen worden.
  • Onder elke email namens BC Vitesse komt de volgende toevoeging:

Wij maken je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen je graag naar https://www.bcvitesse.nl/privacy voor meer informatie over de >verwerking van je persoonsgegevens.

Hoe vergaren wij je gegevens?

Je gegevens zijn alleen afkomstig van jou. BC Vitesse zal geen gegevens verrijking toepassen of toestaan.

Foto- en video opnamen Tijdens de reguliere speel avonden en wedstrijden kan BC Vitesse foto’s en video-opnamen maken ten behoeve van promotie- en/of nieuwsdoeleinden. Hierbij zal BC Vitesse rekening houden met de privacy van de deelnemers.

Hoe krijg ik inzicht in mijn gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die BC Vitesse over jou heeft. Je kunt ons ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Via de volgende link https://www.bcvitesse.nl/about vind je de contactgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

BC Vitesse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Laatste update 16/09/2019