Privacyverklaring

Register verwerkingsactiviteiten BC Vitesse

  • Contactgegevens

BC Vitesse
www.bcvitesse.nl
voorzitter@bcvitesse.nl
secretariaat@bcvitesse.nl
penningmeester@bcvitesse.nl
competitieleider@bcvitesse.nl
jeugd@bcvitesse.nl
ledenadministratie@bcvitesse.nl

  • De doelen voor verwerking persoonsgegevens

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van onze vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies. Verder bewaren we de gegevens van oud-leden in verband met het eventueel organiseren van een reünie en we bewaren de geboortedata voor het versturen van verjaardagskaarten.

  • Van welke categorieën van personen verwerken we gegevens

-Leden
-Ouders/verzorgers van jeugdleden
-Bestuursleden
-Competitiespelers
-Jeugdtrainers
-Oud-leden

  • Welke gegevens verwerken we

Naam – Adres – Telefoonnummer – Mailadres – Geboortedatum – Competitieresultaten – Foto’s

  • De datum waarop u de gegevens moet wissen, als dat bekend is.
  • Met wie delen we de gegevens

De noodzakelijke gegevens worden gedeeld met Badmintonbond Nederland.

  • Technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen om persoonsgegevens die we verwerken te beveiligen

-De gegevens van de leden worden alleen op dropbox opgeslagen en tot deze gegevens hebben alleen de bestuursleden toegang.
-De oud-bestuursleden en anderen die mogelijk over gegevens van de leden beschikken zijn allen gemaild met het verzoek eventueel gegevens van hun device te verwijderen.
-Mails aan leden en ouders van jeugdleden worden alleen door bestuursleden verstuurd en altijd met de mailadressen in de BCC
-Mails waarin ledengegevens gedeeld worden zullen altijd in een versleuteld bestand verstuurd worden
-Alle gegevens staan op Dropbox en alleen de bestuursleden hebben daar toegang toe
-De gegevens voor de verjaardagskaarten worden gedeeld met 1 persoon buiten het bestuur. Deze persoon heeft een document ondertekend ter bevestiging dat de gegevens van de leden alleen voor het doel verjaardagskaarten versturen gebruikt worden en dat deze indien niet meer nodig van de pc verwijderd zullen worden.
-Onder elke mail namens BC Vitesse komt de volgende toevoeging:

Wij maken je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen je graag naar www.bcvitesse.nl/privacy voor meer informatie over de >verwerking van je persoonsgegevens.

-Een aanpassing van het huishoudelijk regelement; toegevoegd is een passage over de gemaakte afspraken rondom privacygevoelige informatie.